Dit is het Privacy Statement van We Bouwen B.V. We Bouwen B.V. is een bemiddelingsorganisatie in diverse
sectoren. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt
We Bouwen B.V. uw persoonsgegevens. We Bouwen B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw
persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw
gegevens bij We Bouwen B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Waarom heeft We Bouwen B.V. een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U
kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie
uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed
u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij
persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en
biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een
brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van WE Bouwen B.V. bezoekt, verstrekt u ons in
sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met We Bouwen B.V. worden gedeeld
verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen,
opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook
het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.


Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die We Bouwen B.V. verwerkt in het kader
van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.
Van wie verwerkt We Bouwen B.V. persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens
verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden en klanten van We Bouwen B.V.
Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke
klanten, leveranciers of business partners. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy
Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe We Bouwen B.V. omgaat met hun
persoonsgegevens.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is We Bouwen B.V. gevestigd aan
Ambachtsweg 18, 6562 AV, Groesbeek. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo
ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.


Waarvoor gebruikt We Bouwen B.V. uw persoonsgegevens?

We Bouwen B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag
hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
▪ uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
en
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van We Bouwen B.V.,
waarbij uw belang niet prevaleert.

We Bouwen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering,
in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als
bemiddelingsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, detachering, bemiddeling van ZZP’ers, werving &
selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en personeelsmanagement. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
▪ om met u een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor
een financiële, personeels-, uren- en/of verzuimregistratie te voeren.
▪ om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor een financiële administratie te voeren.
▪ om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te
leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële)
opdrachtgevers en/of relaties.
▪ om u te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk
gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij
opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor
u te regelen.
▪ om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te
kunnen voeren en na te kunnen komen.
▪ om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen
laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
▪ Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het
uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het
bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
▪ Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons
besloten web portaal.
▪ om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en
premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale
premies.
▪ om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid
om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
▪ om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw
persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die
wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social
media/blogs van WE Bouwen B.V.
▪ om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te
verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens
gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren
en de vereiste maatregelen nemen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij inschrijving:
▪ NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
▪ geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
▪ curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
▪ gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
▪ gegevens over beschikbaarheid en verlof.
▪ andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid,
bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.
Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
▪ nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
▪ overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels- en verzuimregistratie.

Hoe gaat We Bouwen B.V. met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft We Bouwen B.V. een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens


De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden
nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft We Bouwen B.V. passende
technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer,
firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en
andere gevoelige gegevens.


Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen We Bouwen B.V. niet iedereen toegang heeft
tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien
waarvoor ze zijn geautoriseerd.


Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk
op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk
weten.


Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van We Bouwen B.V.
is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door We Bouwen B.V. zijn ingehuurd
of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van
technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die
inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We Bouwen B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw
gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is
afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn
kan dus per doel verschillend zijn.


Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming
hebt gegeven. We Bouwen B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op
basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent We
Bouwen B.V. haar medewerking.


We Bouwen B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese
Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u
toestemming geeft voor de doorgifte.


Persoonlijk contact

Veel contacten tussen u en WE Bouwen B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media.
Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.


Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook, Twitter) of www.webouwen.com contact met
We Bouwen B.V. en ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld
via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van ons. De
persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door We Bouwen B.V. worden verwerkt.
Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze
dienstverlening te verbeteren.

Bellen met We Bouwen

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te
kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we
u beter van dienst kunnen zijn.


Cookies

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u
waarvoor we deze gegevens gebruiken.


Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres
kunt u niet internetten. We Bouwen B.V. houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.


Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van We Bouwen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte
pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze
gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze
dienstverlening verder verbeteren. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen
te kunnen doen.


Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet,
telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te
houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet
gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen
op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie
die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten.


Wat zijn uw rechten?

Wanneer We Bouwen B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving
bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.
Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
We Bouwen B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit,
over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van
toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van
uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u ingeschreven bij We Bouwen B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan
kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke
persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.


Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht
de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als
uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele
rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens
niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de
verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.


Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij
uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de
juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn
voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door We
Bouwen B.V. onrechtmatig is.


Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door We Bouwen B.V. kunt u bezwaar maken indien uw
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet
wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.


Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine
leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij
reageren binnen één maand op uw verzoek.
Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij
controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden
afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en
noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.


Functionaris gevensbescherming

We Bouwen B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie
toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels. De contactgegevens van de functionaris zijn:
tobias@webouwen.com.

We Bouwen B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 08-11-2022. De meest recente versie kunt u altijd opvragen.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op.